Om prosjektet

Vi står foran et tiår hvor store klimautfordringer skal løses. Alt fra motorsager, via biler, busser og lastebiler, til cruisebåter skal over på strøm, og vi skal bygge ny industri basert på fornybar energi. Da trenger vi mye mer energi og mer effekt, noe som setter energisystemet vårt på prøve, både nasjonalt og regionalt.

Allerede nå ser vi at det er knapphet på kraft i visse perioder i flere regioner. Typisk er dette store byer som vokser, eller områder med stor pågang av industrietableringer.

Samtidig ønsker vi ikke å bygge mer kraftledninger og fornybar energi enn nødvendig, fordi det er dyrt, plasskrevende, tidkrevende, og ofte konfliktfylt. For at ikke mangel på energi og effekt skal bli en barriere for det grønne skiftet, må vi gjøre energisystemet smartere og mer fleksibelt, samt utnytte alle energiressurser mer optimalt.

I dette prosjektet skal vi se på hvilke løsninger vi har, hvordan de kan spille sammen for å løse utfordringene og hvilke barrierer det er for å ta dem i bruk. Hvordan kan vi styre forbruket til folk flest, næringsliv og industri, slik at vi frigjør kraft gjennom fleksibelt forbruk? Hvilke energieffektiviseringsløsninger trenger vi? Hvordan kan termisk energi som fjernvarme, spillvarme og sesonglagret varme (og kulde) bidra til å avlaste kraftnettet?

En helhetlig tilnærming i planlegging og gjennomføring av energitiltak, som ser hvordan de forskjellige energisystemene spiller sammen, vil gagne både den enkelte forbruker og samfunnet som helhet hvis vi kan unngå overinvesteringer i nettkapasitet og produksjonskapasitet som betales av fellesskapet.

Les mer om hvilke aktører som er med her.

Styringsgruppe

Jan Bråten

Spesialrådgiver, Statnett

Monica Berner

Seniorrådgiver, Enova

Trygve Mellvang Tomren-Berg

Daglig leder, Norsk Fjernvarme

Åshild Vatne

Avdelingsleder FoU

Sekretariat

Tone Svendsen Endal

Fungerende fagansvarlig energi, ZERO

Tone er prosjektleder for «Systemsmart energibruk».