Aktuelt

Digitalisering frigjør plass i kraftnettet

Foto: Heimdall Power

Å øke kapasiteten i kraftnettet betyr vanligvis kostbare oppgraderinger eller utbygging av nye linjer. En rapport fra Thema viser imidlertid at kapasiteten til kraftnettet vi allerede har, kan være betydelig høyere enn vi tror.

For å sikre tilgang på nok energi og effekt til elektrifisering og grønn industrireising, samtidig som vi begrenser naturinngrep og ressursbruk, må vi utnytte infrastrukturen vi allerede har bedre.

THEMA-rapport

En av mulighetene ble nylig publisert i en rapport fra THEMA Consulting, på oppdrag av Heimdall Power, hvor de har studert hvordan vi kan øke overføringskapasiteten i kraftnettet. Rapporten skisserer de to hovedalternativene 1) tradisjonell oppgradering som nybygging eller oppgradering av eksisterende linjer eller 2) ta i bruk ny teknologi som bedre estimerer flyt i nettet og sikkerhetsmarginene.

Rapporten viser at vi kan tilgjengeliggjøre mer strøm ved å bruke teknologi som for eksempel gir oss mer presis data på faktisk temperatur i kraftlinjene som igjen muliggjør å øke kapasiteten. Dette gjør at vi vil kunne spare både ressurser og natur ved å ikke bygge ut ny unødvendig infrastruktur og nye kraftlinjer.

- Å optimalisere bruken av eksisterende infrastruktur er et viktig steg for å sikre at vi har nok tilgjengelig energi og effekt for å gjennomføre elektrifiseringen og nå klimamålene vi har satt oss mot 2030, sier Jon Evang, fagansvarlig for energi i ZERO.

Rapporten peker på flere fordeler med dette. Det vil blant annet øke forsyningssikkerheten. Det vil også føre til priskonvergens mellom ulike soner, og mindre variasjon i strømprisene både generelt og mellom de ulike prisområdene. Når vi øker overføringskapasiteten, vil også kunne bedre utnytte de fornybare energikildene, som igjen kan føre til utslippsreduksjoner.

Systemsmart energibruk

For at ikke mangel på energi og effekt skal bli en barriere for det grønne skiftet, må vi gjøre energisystemet smartere og mer fleksibelt, samt utnytte alle energiressurser mer optimalt. I samarbeidsprosjektet systemsmart energibruk skal aktørene se på hvilke løsninger vi har, hvordan de kan spille sammen for å løse utfordringene og hvilke barrierer det er for å ta dem i bruk. Prosjektet er et samarbeid mellom en rekke aktører med forskjellige roller i denne omstillingen.

- For at ikke kraftnettet, eller mangelen på nettkapasitet, skal bli en propp i det grønne skiftet er det å ta i bruk teknologi og de store datamengdene en del av de systemsmart løsningene vi trenger, konkluderer Tone Svendsen Endal, prosjektleder for Systemsmart energibruk i ZERO.

Les hele rapporten her.