Aktuelt

Nettet i Nedre Glomma kan utnyttes bedre

Foto: Pexels, Magda Ehlers

Nedre Glomma er et av mange områder i landet hvor industri og bedrifter står i kø for å få nettkapasitet. Nettet må forsterkes for å koble på nytt større forbruk, men en ny mulighetsstudie viser at det finnes tiltak for å utnytte dagens nett bedre.

Prosjektet «Systemsmart energibruk» har siden mars 2022 vurdert tiltak for å muliggjøre raskere elektrifisering av industrien i Nedre Glomma-regionen. En nylig lansert mulighetsstudie beskrives løsninger som gjør at dagens nett kan utnyttes bedre og muliggjøre elektrifisering.

Studien, som er skrevet av Thema, peker på at det er stort og økende behov for nettkapasitet i dette området. Det er veldig begrensede muligheter for å koble til større forbruk, som industri og næringsaktører, før forsterkning av nettet er på plass. Dette gjelder for alle nettnivåer.

Samtidig har studien kartlagt flere måter å utnytte det eksisterende nettet bedre. En av disse er å inngå avtaler mellom nettselskap og forbruker om tilknytning på vilkår. Det tar utgangspunkt i at kraftforbruket varierer innad døgn og mellom sesonger, noe som gjør at nettet ikke nødvendigvis er fullt hele tiden. Det finnes dermed tidspunkt hvor det vil være mulig å koble på nytt forbruk, men at disse forbrukerne bare får tilgang på nettkapasitet i spesifikke perioder eller tidspunkt.I tillegg viser studien at flere av de eksisterende nettkundene i området har tilgang på ulike energibærere, som de bytter mellom basert på pris eller andre forhold. På samme måte som for avtaler om tilknytning på vilkår, kunne disse kundene inngått bilaterale avtaler med nettselskapet. De ville fått kompensasjon for å begrense eller stoppe kraftforbruk og gå over til andre energibærere i gitte perioder når nettet er tungt belastet.

Presset på nettet kan også dempes gjennom andre tiltak som lokal energiproduksjon, energilagring, utnyttelse av andre energibærere og energisparing. Dette kan redusere antall timer det er risiko for å måtte koble ut ved innføring av tilknytning på vilkår eller bilaterale avtaler, ifølge studien.

Prosjektet «Systemsmart energibruk» startet våren 2022. Da inngikk Elvia, som er netteier i Nedre Glomma, Borregaard, Akershus Energi, Østfold Energi, Viken Fylkeskommune, Enova og ZERO et samarbeid for å se på hvilke tiltak som kan gjøres for dempe presset på nettet og muliggjøre raskere elektrifisering av industrien (les egen sak fra 3. mars 2022 ).

I tillegg skulle prosjektet vurdere løsninger for å muliggjøre elektrifisering av Borregaards industriproduksjon. Elvia utreder nå, sammen med Statnett, muligheten for å tilknytte Borregaard på vilkår.

Statnett peker i sine nye scenario for forbruksutvikling at forbruket kan øke med 38 TWh innen 2030, men at dette avhenger av at vi har tilstrekkelig ny produksjon og nett. Som i Nedre Glomma er det mange områder hvor nettet er mer eller mindre fullt. Det gjør at industri og bedrifter står i kø for å få nettkapasitet til å elektrifisere eksisterende drift, eller utvide eller etablere ny virksomhet. Disse er avhengige av at transmisjonsnettet og regionalnettet forsterkes for å få nettkapasitet.

Prosjektet «Smart energibruk» jobber nå videre med løsningene som er beskrevet i studien. Det vil fremover være særlig fokus på energieffektivisering og lokal energiproduksjon, og hvordan dette kan bidra til raskere elektrifisering i området.