Aktuelt

Ny systemsmart-rapport: Fremtiden er nokså elektrisk

Hvis vi skal nå nullutslipp må energisystemet endres radikalt og mye må skje allerede til 2030. For å unngå unødvendige forsinkelser, kostnader og naturbelastning og samtidig sikre en robust energiforsyning, må vi ha en helhetlig tilnærming til omleggingen av energisystemet og utnytte alle muligheter. Dette er bakgrunnen for prosjektet Systemsmart energibruk som i dag lanserer rapporten Fremtiden er nokså elektrisk, skrevet av Jan Bråten. 

Rapporten viser at i Norge er ineffektiv bruk av strøm til oppvarming en barriere for elektrifiseringen som trengs for å nå klimamålene. Rapporten forklarer hvorfor et effektivt samspill mellom elektrisitet og andre energibærere er viktig for å skape et velfungerende energisystem. Når en virksomhet skal elektrifiseres er det for eksempel gunstig for energisystemet at man beholder muligheten til å bruke andre energibærere når kraftforsyningen er anstrengt.

-Derfor sier vi at 98 % elektrifisering kan være klart bedre enn 100 % elektrifisering, både med hensyn til utslippskutt, kostnader for energisystemet og kraftsystemets robusthet, forklarer Jan Bråten

Veien mot et nytt energisystem
Omtrent halvparten av det totale energiforbruket i Norge er basert på fossil. Når alt dette skal erstattes av fornybar energi er det behov for en enorm økning i fornybar kraftproduksjon og infrastruktur. For at vi ikke skal trenge å bygge ut mer enn nødvendig, må energisystemet være mer integrert, og vi må til enhver tid benytte den best egnede energibæreren eller energiløsningen.

- Det er kort tid til 2030 og vi må unngå at mangel på energi eller nettkapasitet blir et hinder for det grønne skiftet. Vi mener denne rapporten belyser de sentrale problemstillingene, barrierene og de mulige løsningene i overgangen til et utslippsfritt energisystem, sier prosjektleder for prosjektet Systemsmart energibruk i ZERO, Tone Svendsen Endal. 

Rapporten er utgitt av prosjektet Systemsmart Energibruk. Miljøstiftelsen ZERO er sekretariat for prosjektet.