Forbildeprosjekter

Nytt sykehus i Drammen med innovative nødstrømløsninger

Lagringsløsninger

Effektivisering og lokal kraftproduksjon

Andre energibærere

Fleksibilitet og lastflytting

Bilde: LINK arkitektur

I 2025 skal det nye sykehuset i Drammen åpnes, og med det kommer flere innovative energiløsninger.

Glitre Energi skal etablere en energisentral som i tillegg til å levere nødstrøm til sykehuset skal støtte driften av strømnettet gjennom å utnytte de iboende produksjonsressursene i anlegget. Anlegget blir samlokalisert med Drammen Fjernvarme, og oppnår systemsmarte energiløsninger og en miljøvennlig nødkraftforsyning gjennom:

  • Aggregater som driftes på biodiesel og biogass fremfor fossilt drivstoff
  • Spillvarme fra aggregatene benyttes til fjernvarme. Anlegget kan også benyttes som en ekstra spisslastkilde for fjernvarmeanlegget.
  • Batterier sørger for ekstra rask leveranse av nødstrøm til sykehuset (0,5 sek mot standard 25 sek), lagring av overskuddsstrøm fra solceller, samt balansering av strømnettet ved store forstyrrelser. Batteriene kan levere hele sykehusets nødstrømsbehov inntil aggregatene overtar lasten.
  • Aggregater benyttes for å håndtere ubalanse i kraftsystemet
  • Lokal solproduksjon fra takarealer
  • Leveranse av nødstrøm også til fjernvarmeanlegget i tillegg til sykehuset.

Dette er et eksempel på at et anlegg som sikrer strømforsyning til en institusjon også kan være med på å avlaste kraftsystemet. Hvis flere får et bredere perspektiv på forsyningssikkerhet, kan det være et håp om at andre vil også gå i samme retning

Prosjekteier er Glitre Energi Produksjon med støtte fra Enova.

Du kan lese mer her om prosjektet her.